Hyperbolický rez rotačnej kužeľovej plochy rovinou a

Verzia tejto stránky v pdf-formáte: rez-hyperbolický.pdf

Pri riešení rezu v ortogonálnej axonometrii je výhodné využiť priemet kužeľovej plochy do tej pomocnej priemetne, na ktorú je rezová rovina kolmá. V pomocnom priemete ľahko určíme druh rezovej kužeľosečky a ďalšie potrebné body rezu.

V našom prípade je rezová rovina kolmá na nárysňu, preto využijeme axonometrický nárys – 2. axonometrický priemet.

Zobrazíme 2. axonometrický priemet kužeľovej plochy. (Pri hľadaní k2 – 2. axonometrického priemetu riadiacej kružnice, ktorá sa zobrazí do úsečky, využijeme združené priemery kružnice, ktoré sú rovnobežné so súradnicovými osami x, y .

Vrcholová rovina (ktorá sa v náryse zobrazí do priamky s2), rovnobežná s rezovou rovinou a,  pretína kužeľovú plochu v dvoch tvoriacich priamkach  1q , 2q  Þ rez bude hyperbola.

Axonometrický nárys je úsečka X2A2 a X2B2 z priamky a2 priemet roviny a.

Axonometrický priemet vrchola A a B rezovej hyperboly nájdeme pomocou obrazov tvoriacich priamok a a b, ktoré týmito bodmi prechádzajú.

Pôdorysná stopa pa pretína riadiacu kružnicu v bode X a Y.

Hlavná priamka p roviny a pretína kružnicu v bode .

Asymptoty 1as, 2as  zostrojíme pomocou dotykových rovín 1t , 2t pozdĺž tvoriacich priamok 1q , 2q :

1P = p1t  Ç pa & 1P Î 1as & 1as || 1q  ,

2P = p2t  Ç pa & 2P Î 2as & 2as || 2q  .

Dotyková rovina 1t je určená tvoriacou priamkou 1q a dotyčnicou p1t ku riadiacej kružnici k v bode 1. Pretože dotyčnica p1t leží v pôdorysni, bude stopou dotykovej roviny 1t .

Dotyková rovina 2t je určená tvoriacou priamkou 2q a dotyčnicou p2t ku riadiacej kružnici k v bode 2. Pretože dotyčnica p2t leží v pôdorysni, bude stopou dotykovej roviny 2t .

Body E , F  prechodu pre viditeľnosť hľadáme ako priesečníky obrysových tvoriacich priamok  e , f   s rezovou rovinou a  (najvhodnejšie s využitím axonometrického nárysu) :

 e , f ®  e2, f2,

 E2 =  e2 Ç a2 E2 ® E  & E Î e  (na obrázku bod E nie je na časti zobrazenej kužeľovej plochy),

 F2 =  f2 Ç a2 F2 ® F  & F Î f  .

Viditeľné body rezovej čiary sú na viditeľných tvoriacich priamkach a neviditeľné body rezovej čiary sú na neviditeľných tvoriacich priamkach.

Axonometrický priemet vrchola A hyperboly, nie je vrcholom jej axonometrického priemetu Hyperbolu narysujeme pomocou úlohy : ak poznáme asymptoty a bod hyperboly (napr. bod A, B, X, Y, ,  ), viď 3. cvičenie, alebo web-stránku: Kužeľosečky -úloha č.9 ) .

Poznámka:

Elipsa k1 je obrazom kružnice k :

  1. Hlavná os elipsy k1 je kolmá na súradnicovú os z a prechádza jej stredom S.
  2. Vedľajšia os elipsy k1  je rovnobežná s súradnicovou osou z a prechádza jej stredom S .
  3. Vzdialenosť ohniska elipsy k1 od vedľajšieho vrchola sa rovná vzdialenosti dĺžky hlavnej polosi .

Dotyčnicu ku elipse v bode 1 resp. 2 nájdeme:

a. ohniskovými vlastnosťami elipsy :

b. alebo osovou afinitou medzi elipsou k1 a kružnicou k1´ zostrojenou nad hlavnou osou elipsy k1:

 OA = {osOA = hlavná os elipsy k1smerOA je kolný na osOA, Q ® Q´ }.

2 ®  1 ® 
Πp2t ´ - dotyčnica ku kružnici k1´ Πp1t ´ - dotyčnica ku kružnici k1´
p2t ´® p2t p1t ´® p1t