Úvodná stránka  Vedecko-výskumná činnosť  Software  Web produkty  English  
 

 

Vlastné programy používané vo výučbe 

PROGRAM

 

VERZIA

KGPLOCHY

Modelovanie valcových, kužeľových, rotačných a skrutkových plôch daných riadiacou (určujúcou) čiarou

slovenská + anglická

KLAS_E_D

Určenie typu kvadratickej plochy danej rovnicou: Ax2+By2+Cz2+2Dxy+2Exz+2Fyz+2Gx+2Hy+2Kz+L=0

slovenská

KLAS_D

Určenie typu a kresby kužeľosečky danej rovnicou:  Ax2+Bxy+Cy2+Dx+Ey+F=0

slovenská

CYKLOIDY

Výučbovo-demonštračný animačný program s možnosťou kresby cykloíd daných vlastnými dátami.

slovenská

KUBIKY

Výučbovo-demonštračný program s možnosťou modelovania Fergusonovej, Bčzierovej a Coonsovej kubiky.

slovenská

DU-T-N-B

Program vhodný pre kontrolu výpočtu vektorovej rovnice Fergusonovej, Bčzierovej a Coonsovej kubiky a jednotkových vektorov dotyčnice, normály, binormály, 1.krivosti a 2.krivosti v danom bode kubiky

slovenská

VYP-TNB

Program pre kresbu a výpočet jednotkových vektorov dotyčnice, normály, binormály, 1.krivosti a 2.krivosti v danom bode Fergusonovej, Bčzierovej a Coonsovej kubiky

slovenská

PL_COONS

Výučbovo-demonštračný program s možnosťou modelovania Coonsovej záplaty danej okrajovými čiarami nad jednotkovým štvorcom.

slovenská

DU-COONS

Program vhodný pre kontrolu výpočtu vektorovej rovnice Coonsovej záplaty danej okrajovými čiarami nad jednotkovým štvorcom a výpočtu vektorových rovníc u-kriviek a v-kriviek danej záplaty.

slovenská

P_BEZIER

Výučbovo-demonštračný program s možnosťou modelovania Bčzierovej záplaty danej sieťou uzlových bodov 4x4 alebo 5x3.

slovenská

(Uvedené programové vybavenie bolo prezentované na konferencii s medzinárodnou účasťou COMPUTER GRAPHICS '93 v Budmericiach.)

Programy boli do roku 2002 používané v predmete Konštrukčná geometria II u nás na fakulte a niektoré vybrané programy tiež aj na iných katedrách našej fakulty a na sesterských fakultách TU na Slovensku.

CYKLOIDY sú najviac používané, a to tiež na stredných priemyselných školách v ČR: Praha, Volyně, a i.)

 

 
 
  Posledná aktualizácia: 25.02.2003
Späť na začiatok stránky