................................


doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.  
Ústav matematiky ma fyziky, Strojnícka fakulta  
Slovenská technická univerzita v Bratislave  
Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava  
tel: 02/5729 6115, e-mail: daniela.velichovastuba.sk  


Vedecká činnosť

Oblasti vedeckého záujmu

Riešené výskumné úlohy a granty

Členstvo vo vedeckých inštitúciách

Členstvo vo výboroch konferencií

Členstvo v redakčných radách

EQUIDISTANT-VIDEO       DYNAMIC ACTIVATION-VIDEO

VISUALIZATIONOblasti vedeckého záujmu


   - geometrické modelovanie útvarov Kreatívneho priestoru s podporou počítačov

   - geometrické jadro počítačovej grafiky (MDT: 514.1, MSC: 65Y25)

   - premietacie metódy, algoritmy vizualizácie (MDT: 514.182.1 - 6, MSC: 51N10 - 25)

   - deskriptívna geometria (MDT: 514.182.7, MSC: 51N05)

   - geometria kriviek, plôch a masívov (MDT: 514.1, MSC: 65D17)

   - diferenciálna geometria kriviek, plôch a masívov (MDT: 514.75, MSC: 53A04 - 06)

   - modelovanie nehomogénnych buniek masívov (MDT:, MSC: 68U07)

   - počítačová geometria (MDT: 514.1, MSC: 65Y25)

   - interpolačné útvary (MDT: 514.182, MSC: 65D05)

   - simulácie (MDT: 514, MSC: 68U20)

   - pedagogika matematiky na technických univerzitách

   - e-learning

   - tvorba elektronických učebných textov

 
Riešené výskumné úlohy a granty


Partnerka a koordinátorka medzinárodných projektov

   Erazmus+ Partnership for Cooperation
   Project No. 2021-1-RO01-KA220-HED-000032258,
   PYTHAGORAS
, years 1.2.2022 – 31.1.2025
   koordinátor: Lucian Blaga University of Sibiu, Romania
   VIDEO

   Erazmus+ Partnership for Cooperation
   Project No. 2021-1-FI01-KA220-HED-000027535,
   DIGI STEM
, years 1.12.2021 – 1.12.2024
   koordinátor: Tampere University of Applied Sciences, Finland

   Erazmus - Strategic Partnership project No. 2017-1-PT01-KA203-035866,
   DrIVE MATH
, roky 2017 – 2020
   koordinátor: PTEI Porto, Portugalsko

   Erazmus - Strategic Partnership project No. 2017-1-LT01-KA202-035177,
   DIAD-tools
, roky 2017 – 2020
   koordinátor: Vilniaus statyb. rengimo centras, Litva

   Erazmus - Strategic Partnership project No. 2015-1-FI01-KA203-009044
   Future Mathematics, roky 2015 - 2018
   koordinátor: Tampere University of Applied Sciences, Finland

   CEEPUS III Network CIII-HU-0028-11-1718
   Active Methods in Teaching and Learning Mathematics, roky 2009 - 2023
   koordinátor: Miskolc University, Hungary

   International Visegrad Fund project No. 11520208
   International Symposium on Geometry and Graphics,
   roky 20.8.2015 - 14.2.2016
   koordinátor: Slovenská spoločnosť pre Geometriu a Grafiku, SR

   Leonardo da Vinci programme project No. SK/06/B/F/PP-177436
   EVLM
, roky 2006 - 2008
   koordinátor: SjF STU v Bratislave
   partneri: Bulharsko, ČR, Fínsko, Írsko, Maďarsko, Španielsko, Veľká Británia

   FP7 programme project
   GENDERA
, roky 2010 - 2012
   koordinátor: Hungarian Science and Technology Foundation, Hungary

   FP6 programme project No. 036651
   WSDebate
, roky 2006 - 2008
   koordinátor: Hungarian Science and Technology Foundation, Hungary

   Leonardo da Vinci programme project No. N/03/B/FF/165.011
   dMath
, roky 2003 - 2006
   koordinátor: Hogskolen i Buskerud, Norway

   EU Socrates programme project No. 90196-CP-1-2001-1-NO-Minerva-M
   Xmath
, roky 2002 - 2004
   koordinátor: Hogskolen i Buskerud, Norway

Riešiteľka medzinárodných projektov

   RS09-FMI-013, National Science Fund
   Ministry of Education and Science, Bulgaria

   Statistical and mathematical models in planning experiments with improved
   output characteristics for metal vapor lasers

   years 2009 - 2011
   koordinátor: University of Plovdiv 'Paisii Hilendarski', Bulgaria

   VU-MI-205/2006, National Science Fund
   Ministry of Education and Science, Bulgaria

   Development of software products for computer simulation of the physics
   processes in the gas discharge with uses in small and medium size enterprises

   roky 2006 - 2010
   koordinátor: University of Plovdiv 'Paisii Hilendarski', Bulgaria

Expertka EU v Expertnej skupine ENWISE


   "Promoting women scientists
   from the Central and Eastern European countries
   and the Baltic States
   to produce gender equality in science
   in the wider Europe"


Koordinátorka národných projektov

   APVV-0161-12
   Určenie geometrických charakteristík objektov zo zobrazení získaných
   z kriminalisticky relevantných obrazových záznamov
, roky 2013 - 2017
   koordinátor: SjF STU

   VEGA č. 1/0230/11
   Vizualizácia a modelovanie viac-dimenzionálnych objektov
   pomocou Minkowského operácií
, roky 2011 - 2013
   koordinátor: SjF STU

   VEGA č. 1/0309/08
   Modelovanie objektov priestoru prostriedkami Minkowského geometrie
   s použitím teórie kvaterniónov
, roky 2008 - 2010
   koordinátor: SjF STU

Riešiteľka národných projektov

   KEGA č. 001UJS-4/2011
   Podpora výučby matematiky pomocou voľne dostupných matematických
   softvérov
, roky 2011 - 2013    koordinátor: Univerzita J. Selyeho, Komárno

   VEGA č. 1/0851/08
   Voľné modelovanie v architektúre
, roky 2008 - 2009
   koordinátor: FA STU

   KEGA č. 3/100603
   Mathematika on-line: Internetovský kurz
, roky 2003 - 2005
   koordinátor: SjF STU

Zodpovedná riešiteľka - vedúca riešiteľského kolektívu inštitucionálnych výskumných úloh

   2002 - 2003
   Geometrické štruktúry Počítačovej grafiky

   1999 - 2001
   Geometria na Internete

   1997 - 1998
   Interaktívny učebný text

   1994 - 1996
   Geometrické štruktúry Počítačovej grafiky

   1991 - 1993
   VÚ 330/C - Interakcia a vzájomné ovplyvňovanie predmetov
   Počítačová grafika a Konštruktívna geometria

Riešiteľka inštitucionálnych výskumných úloh

   1986 - 1990
   Počítačová grafika, VÚ I - 1 - 3/13
   zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Václav Medek

   1981 - 1985
   Počítačová grafika, VÚ I - 5 - 4/13
   zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Václav Medek

 
Členstvo vo vedeckých inštitúciách


   Predsedníčka výboru SEFI Mathematics Working - SEFI MWG

   Členka riadiaceho výboru European Women in Mathematics EWM
   národná koordinátorka pre Slovensko

   Členka Jednoty Slovenských Matematikov a Fyzikov - JSMF
   Komisia pre Vyučovanie matematiky na vysokých školách technických,
   ekonomických a poľnohospodárskych

   Predsedníčka Slovenskej Spoločnosti pre Geometriu a Grafiku - SSGG

   Predsedníčka Slovenského GeoGebra inštitútu - SGI

   Členka Medzinárodnej Spoločnosti pre Geometriu a Grafiku - ISGG

   Čestná členka Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inžynierskiej - PTGiGI

 Členstvo vo výboroch konferencií


Predsedníčka výborov medzinárodných konferencií

   SCG´1991 - 2018 - Symposium on Computer Geometry, Slovak Republic

   APLIMAT - Conference on Applied Mathematics, Slovak Republic

   Special SEFI MWG European Seminars on Geometry in Engineering Education,
   Slovak Republic, 1997


Členka výborov medzinárodných vedeckých konferencií a seminárov

   SEFI Annual Conferences

   SEFI European Seminars on Mathematics in Engineering Education

   ICGG - International Conference on Geometry and Graphics

   Scientific-Professional Colloquium on Geometry and Graphics, Croatia

   Seminar on Geometry and Graphics, Poland

   Seminar Geometry and Graphics in Teaching Contemporary Engineer, Poland

   GCG - International Conference on Geometry & Computer Graphics,
   Czech Republic

   Mathematics in Architecture and Civil Engineering Design and Education,
   Hungary

   GKPO - International Conference on Computer Graphics and Image Processing,
   Poland, 1996 - 2000

   COMPUGRAPHICS - International Conference on Computer Graphics
   and Geometry, France, 1996

   CG - International Conference on Computer Graphics, Slovak Republic, 1983 - 1987

 


Členstvo v redakčných radách


Vedecké časopisy

   G - slovenský časopis pre geometriu a grafiku
   SR, vedúca redaktorka (od roku 2004)

   APLIMAT - Journal of Applied Mathematics
   SR, členka redakčnej rady (od roku 2008)

   ARNICA - Acta Rerum Naturalium Didactica
   ČR, členka redakčnej rady (od roku 2011)

   Machine Graphics & Image Processing
   medzinárodný časopis, Poland
   členka redakčnej rady (od roku 1996)

   Journal for Geometry and Graphics
   medzinárodný časopis, Austria - Japan
   členka Advisory editorial board (od roku 1998)


Zborníky

   Proceedings of Symposiums on Computer Geometry SCG, SR
   predsedníčka redakčnej rady od r. 1991

   Proceedings of Aplimat, SR
   členka a predsedníčka redakčnej rady od r. 2001

   Proceedings of SEFI MWG Seminars on Mathematics in Engineering Education
   členka redakčnej rady od r. 1995

   Proceedings of Conference on Geometry & Graphics, Czech republic
   členka redakčnej rady od r. 1997

   Proceedings of SEFI MWG Special European Seminar
   on Geometry in Engineering Education, SR, 1997
   Predsedníčka redakčnej rady