................................


doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.
Ústav matematiky a fyziky, Strojnícka fakulta  
Slovenská technická univerzita v Bratislave  
Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava  
tel: 02/5729 6115, e-mail: daniela.velichovastuba.sk  

.. Curriculum Vitae

1969 - 1974, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
                        špecializácia Matematika a Deskriptívna geometria
1975 - 1976, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave
                        asistentka, Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
1981, Matematicko - fyzikálna fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
            štátna rigorózna skúška, titul RNDr.
1982 - 2008, Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave
            odborná asistentka - docentka, Katedra matematiky
1992, Matematicko - fyzikálna fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
            dizertácia v odbore geometria, topológia a počítačová grafika, titul CSc.
1999, Fakulta Elektrotechniky a Informatiky, STU v Bratislave
            habilitácia - komisia pre Aplikovanú matematiku, titul doc.
2008, Strojnícka fakulta, STU v Bratislave,
            Ústav prírodných, humanitných a spoločenských vied,
            mimoriadna profesorka v odbore Aplikovaná matematika
2011, Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave,
            Ústav matematiky a fyziky, vedúca ústavu

.


ENGLISH