Rezy rotačnej kužeľovej plochy

RNDr. Dagmar Szarková

 

Obsah:

1.  Klasifikácia rezov na kuželi

2.  Eliptický rez:

Príklad 1:  Rez rotačnej kužeľovej plochy rovinou a, ktorá je kolmá na priemetňu v Mongeovom premietaní.

Príklad 2:  Rez rotačnej kužeľovej plochy rovinou a, ktorá je kolmá na pomocnú priemetňu v kolmej axonometrii.

Príklad 3:  Rez rotačnej kužeľovej plochy rovinou a, ktorá je vo všeobecnej polohe v Mongeovom premietaní.

3.  Parabolický rez

Príklad 4:  Rez rotačnej kužeľovej plochy rovinou a, ktorá je kolmá na priemetňu v Mongeovom premietaní.

Príklad 5:  Rez rotačnej kužeľovej plochy rovinou a, ktorá je kolmá na pomocnú priemetňu v kolmej axonometrii.

Príklad 6:  Rez rotačnej kužeľovej plochy rovinou a, ktorá je vo všeobecnej polohe v Mongeovom premietaní.

4.  Hyperbolický rez

Príklad 7:  Rez rotačnej kužeľovej plochy rovinou a, ktorá je kolmá na priemetňu v Mongeovom premietaní.

Príklad 8:  Rez rotačnej kužeľovej plochy rovinou a, ktorá je kolmá na pomocnú priemetňu v kolmej axonometrii.

Príklad 9:  Rez rotačnej kužeľovej plochy rovinou a, ktorá je vo všeobecnej polohe v Mongeovom premietaní.

5.  Úlohy na precvičenie

 

Späť na obsah

 

1.  Klasifikácia rezov na kuželi

 

Označme pre rotačnú kužeľovú plochu:  V  -  vrchol 

o  -  os

k  -  určujúcu kružnicu (ležiacu v rovine kolmej os o).

Každú rovinu, ktorá prechádza vrcholom V, budeme nazývať vrcholovou rovinou.

 

Rezom kužeľovej plochy rovinou je vždy kužeľosečka, a to:

1)  singulárna - bod, priamka alebo dve priamky, ak rezová rovina je vrcholová;

2)  regulárna - elipsa (špec. kružnica), parabola, hyperbola, ak rovina rezu neprechádza vrcholom V.

Druh regulárnej rezovej kužeľosečky zistíme pomocou vrcholovej roviny rovnobežnej s rezovou rovinou.

Označme:  a   -  rezovú rovinu

s   -  vrcholovú rovinu, s//a .

a) ak vrcholová rovina má s kužeľovou plochou spoločný iba vrchol V, rezom bude elipsa - obr.1 (špeciálne kružnica, ak rovina a  je kolmá na os o) ;

b) ak vrcholová rovina sa dotýka kužeľovej plochy pozdĺž jednej tvoriacej priamky q, rezom bude parabola - obr.4 (os paraboly o je rovnobežná s priamkou q) ;

c) ak vrcholová rovina pretína kužeľovú plochu v dvoch tvoriacich priamkach 1q, 2q, rezom bude hyperbola - obr.7 (asymptoty hyperboly sú rovnobežné s priamkami 1q, 2q).

 

            Hlavné vrcholy elipsy a hyperboly, resp. vrchol paraboly sú vždy priesečníky spádovej priamky rezovej roviny (pretínajúcej os o) s kužeľovou plochou.

 

Späť na obsah

 

2.  Eliptický rez

Príklad č.1:

V Mongeovom premietaní zobrazte rez rotačnej kužeľovej plochy, ktorej určujúca kružnica leží v pôdorysni, rovinou a  kolmou na nárysňu. 

 

 

 

Obr. 1.

            Riešenie - obr.1 :

Vrcholová rovina s má s kužeľovou plochou spoločný iba vrchol - rezová kužeľosečka je elipsa, ktorá sa v náryse zobrazí do úsečky A2B2.

Pôdorysy A1, B1 hlavných vrcholov elipsy ležia na pôdoryse spádovej priamky 1s1 (1s1 leží v rovine μ, ktorá je kolmá na rovinu rezu a prechádza osou o) a sú vrcholmi pôdorysu rezovej elipsy. Stred O elipsy je v strede úsečky AB. Vedľajšie vrcholy C, D elipsy sú priesečníky hlavnej priamky p rezovej roviny prechádzajúcej stredom O s kužeľovou plochou. Nájdeme ich na kružnici k’ s polomerom r’, ktorá leží v rovine p kolmej na os o a prechádzajúcej bodom O. Vrcholy C1, D1 pôdorysu elipsy môžeme odvodiť tiež z druhého priemetu (O2=C2=D2) pomocou obrazov tvoriacich priamok kužeľovej plochy, ktoré prechádzajú bodmi C a D.

 

 

Späť na obsah

 

 

 

 

 

 

 

 

            Pri riešení rezu v kolmej axonometrii je výhodné využiť priemet kužeľovej plochy do tej pomocnej priemetne, na ktorú je rezová rovina kolmá. V pomocnom priemete ľahko určíme druh rezovej kužeľosečky.

 

 

 

Príklad č.2:

V kolmej axonometrii zobrazte rotačnú kužeľovú plochu s určujúcou kružnicou v pôdorysni a jej rez rovinou a kolmou na nárysňu.

 

Textové pole:  

Obr.2

Riešenie - obr.2 :

V našom prípade využijeme axonometrický nárys. Vrcholová rovina sa v ňom zobrazí do priamky s2. Vidíme, že vrcholová rovina obsahuje iba vrchol V, preto rez je elipsa. Axonometrický nárys rezovej čiary je úsečka A2B2 z priamky a2 (do ktorej sa zobrazí rezová rovina) ako v príklade č.1. Axonometrické priemety vrcholov rezovej elipsy A, B, C, D nájdeme pomocou obrazov tvoriacich priamok, ktoré týmito bodmi prechádzajú. Úsečky AB, CD sú združené priemery elipsy, ktorá je obrazom rezu. Pre získanie výsledku využijeme Rytzovu konštrukciu.

Body E, F prechodu pre viditeľnosť hľadáme ako priesečníky obrysových tvoriacich priamok e, f s rezovou rovinou a (najvhodnejšie s využitím pomocného priemetu - v našom prípade - axonometrického nárysu) :

, f®e2 , f2 ,

E2=e2Ç a2 ,  E2®E Ů EÎe ,

F2=f2Ç a2 ,  F2 ® F Ů FÎf .

Viditeľné body rezovej čiary sú len na viditeľných tvoriacich priamkach.

 

Späť na obsah

 

 

 

 

 

                Ak zobrazujeme v Mongeovej projekcii rez rovinou vo všeobecnej polohe, využijeme transformáciu priemetní. Novú priemetňu b zvolíme kolmo na rovinu určujúcej kružnice a rovinu rezu.

 

Príklad č. 3:

V Mongeovom premietaní zobrazte rez rotačnej kužeľovej plochy, ktorej určujúca kružnica leží v pôdorysni, rovinou a=pana .

 

Textové pole:  
Obr. 3
            Riešenie - obr.3 :

Zvolíme si vhodne novú priemetňu b a zostrojíme 3. priemet roviny a (zobrazí sa ako priamka a3) a 3. priemet kužeľovej plochy. Rez riešime analogicky ako v príklade č.1, ale tentoraz pracujeme s 1. a 3. priemetom.

Z 3. priemetu vrcholovej roviny je vidieť, že vrcholová rovina obsahuje iba vrchol V, preto rez je elipsa. Jej hlavné vrcholy A, B ležia na spádovej 1s, preto vieme ľahko priradiť ich jednotlivé priemety (A3®A1®A2, B3®B1®B2). Vedľajšie vrcholy C, D ležia na hlavnej priamke p (C3®C1®C2, D3®D1®D2). AB, CD sú združené priemery elipsy. Pôdorysy ich krajných bodov A1, B1, C1, D1 sú vrcholmi pôdorysu rezovej elipsy. Nárys elipsy vyrysujeme pomocou Rytzovej konštrukcie zo združených priemerov  A2B2, C2D2.

Body E, F prechodu pre viditeľnosť riešime ako priesečníky obrysových priamok e, (ktoré tvoria hlavný meridián kužeľovej plochy) s rovinou rezu:

e2®e1®e3 ,

E3=e3Ça3 , E3®E1®E2 Ů EÎe ,

f2®f1®f3 ,    

F3=f3Ça3 , F3® F1®F2 Ů FÎf .

Body E, F možno získať tiež pomocou hlavnej priamky n (2. osnovy) rezovej roviny ležiacej v rovine hlavného meridiánu.

            Viditeľné body rezovej čiary ležia na viditeľných tvoriacich priamkach. V 2. priemete sú viditeľné tie tvoriace priamky, ktoré ležia pred rovinou hlavného meridiánu.

 

Späť na obsah

 

3.  Parabolický rez

 

            V prípade parabolického rezu treba mať na zreteli, že poloha rezovej roviny je viazaná podmienkou  2)b) z kap.1, čiže rez kužeľovej plochy rovinou je parabola práve vtedy, ak rezová rovina je rovnobežná s niektorou z dotykových rovín danej kužeľovej plochy. Rezová rovina je (okrem spomínanej podmienky) určená priamkou, ktorá v nej leží, najčastejšie jednou stopou. V nasledujúcich príkladoch je zobrazené vždy jedno z dvoch možných riešení.

 

Príklad č.4:

V Mongeovom premietaní zobrazte parabolický rez rotačnej kužeľovej plochy, ktorej určujúca kružnica leží v pôdorysni, rovinou a=pa,?  .

 

 

Obr. 4

Riešenie - obr.4 :

Najskôr dourčíme rovinu a podľa polohy dotykovej vrcholovej roviny s (a2//s2). Parabolický rez sa v náryse zobrazí do úsečky X2A2 .

Spádová priamka 1s je osou o paraboly a vrchol A je jej priesečník s kužeľovou plochou. Pôdorys vrchola A je vrcholom pôdorysu rezovej paraboly. Rovina a pretína určujúcu kružnicu k v bodoch X, Y. Parabolu, ktorá je pôdorysom rezu, narysujeme pomocou vety o subtangente (úP1A1ú =úA1Q1ú, bod Q1Îk1). Xt=XQ, Yt=YQ sú dotyčnice paraboly.

 

 

 

Späť na obsah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Späť na obsah

 

Príklad č.5:

V kolmej axonometrii zobrazte rotačnú kužeľovú plochu s určujúcou kružnicou v pôdorysni a jej parabolický rez rovinou a=pa,? Textové pole:  

Obr. 5
.

 

            Riešenie - obr.5 :

Pretože rezová rovina je kolmá na bokorysňu, využijeme axonometrický bokorys.

Dourčíme rovinu a podľa polohy dotykovej vrcholovej roviny s (a // s). Obe roviny kolmé na bokorysňu sa zobrazia do priamok a3, s3 (a3 //s3). Axonometrický bokorys rezovej čiary je úsečka X3A3 z priamky a3, podobne ako v príklade č.4. Axonometrický priemet bodu A odvodíme z jeho axonometrického bokorysu pomocou tvoriacej priamky, ktorá ním prechádza. Bod A je hlavným vrcholom paraboly, ale jeho axonometrický priemet sa nezobrazí do hlavného vrchola obrazu rezu. Body X, Y, ktoré patria rezovej parabole, sú priesečníky roviny a s určujúcou kružnicou k. Os paraboly je spádová priamka 1s  (1s //q), ale jej axonometrický priemet nie je osou obrazu paraboly (konštrukcia 1s - viď metrické úlohy v kolmej axonometrii). 1s možno zostrojiť ako priamku prechádzajúcu bodom A, rovnobežnú s priamkou q, pozdĺž ktorej sa vrcholová rovina dotýka kužeľovej plochy (1s=PA, kde bod P je stred úsečky XY). Bod Q (QÎ1s Ů ú QAú = ú APú) je priesečníkom dotyčníc Xt=XQ a Yt=YQ, axonometrický priemet paraboly je teda jednoznačne určený - Xt, X, Yt,, Y.

Body E, F prechodu pre viditeľnosť hľadáme podobne ako v príklade č.2, len namiesto axonometrického nárysu použijeme axonometrický bokorys.

 

 

Späť na obsah

 

Príklad č.6:

V Mongeovom premietaní zobrazte parabolický rez rotačnej kužeľovej plochy, ktorej určujúca kružnica leží v pôdorysni, rovinou a=pa,? .

 

Textové pole:  

Obr. 6
            Riešenie - obr.6 :

Zvolíme si vhodne novú priemetňu b a zostrojíme 3. priemet kužeľovej plochy a 3. priemet roviny s (zobrazí sa ako priamka s3) a dourčíme rovinu a. Rez riešime analogicky ako v príklade č.4, ale tentoraz pracujeme s 1. a 3. priemetom.

Úsečka X3A3 je tretím priemetom paraboly. Bod A je najvyšším bodom paraboly a leží na spádovej priamke 1s. Ľahko vieme priradiť priemety bodu A (A3®A1®A2). Pôdorys rezu nájdeme ako v príklade č.4. Bod A2 nie je vrcholom a 1s2 nie je osou priemetu paraboly. Body X, Y ležia na určujúcej kružnici a sú bodmi paraboly.

Bod QÎ1s, preto ho môžeme ľahko nájsť v 2. priemete buď pomocou 1s, alebo pomocou hlavnej priamky p rezovej roviny. Nárys paraboly je takto jednoznačne určený dotyčnicami Xt2=X2Q2 a Yt2=Y2Q2, kde X2 je dotykový bod dotyčnice Xt2 a Y2 je dotykový bod dotyčnice Yt2. Takto určenú parabolu vieme narysovať.

Body E, F prechodu pre viditeľnosť riešime ako v príklade č.3 .

 

Späť na obsah

 

 

 

4.  Hyperbolický rez

 

Hlavné vrcholy A, B hyperboly sú priesečníky spádovej priamky rezovej roviny pretínajúcej os rotácie s kužeľovou plochou. Stred O hyperboly je v strede úsečky AB. Asymptoty 1as, 2as prechádzajú stedom O a sú rovnobežné s tvoriacimi priamkami 1q, 2q, v ktorých vrcholová rovina s (s//a) pretína kužeľovú plochu. Pretože nie vždy sú pre nás dostupné oba vrcholy hyperboly, uvedieme ešte ďalší spôsob získania asymptôt:

Pozdĺž tvoriacich priamok 1q, 2q zostrojíme dotykové roviny 1t,2t kužeľovej plochy, ktorých stopy p1t, p2t (pre kÎp ) sú dotyčnice určujúcej kružnice k v bodoch 1 a 2 (v stopníkoch tvoriacich priamok). Asymptoty 1as, 2as sú priesečnice rovín 1t a 2t s rezovou rovinou a (1as=1tÇa a 2as=2tÇa). Pretože s//a, je 1as//1q a 2as//2q (priesečnice dvoch rovnobežných rovín s treťou rovinou sú navzájom rovnobežné).

Hyperbola prechádza bodmi X a Y, v ktorých rovina a pretína určujúcu kružnicu k.

Rezová hyperbola je teda určená asymptotami a bodom hyperboly.

 

 

Späť na obsah

 

Príklad č.7:

V Mongeovom premietaní zobrazte rez rotačnej kužeľovej plochy, ktorej určujúca kružnica leží v pôdorysni, rovinou a kolmou na nárysňu.

 

 

Obr. 7.

 

 

            Riešenie - obr.7 :

Vrcholová rovina s//a pretína kužeľovú plochu v dvoch tvoriacich priamkach 1q,2q - rezová kužeľosečka je hyperbola, ktorá sa v náryse zobrazí do úsečiek X2A2 a B2X’2 z priamky a2 .

Pôdorysy A1, B1 ležia na pôdoryse spádovej priamky 1s1 a sú vrcholmi pôdorysu rezovej hyperboly. Stredom O1 úsečky A1B1 zostrojíme asymptoty 1as1,2as1 rovnobežne s 1q1,2q1. V obrázku č.7 je vyznačená aj konštrukcia asymptôt pomocou dotykových rovín 1t, 2t :

1P1=p1t1Çpa1 Ů 1P1Î1as1 Ů 1as1//1q1 ,

2P1= p2t1Çpa1 Ů 2P1Î2as1 Ů 2as1//2q1 .

Teraz už máme dostatok prvkov pre narysovanie pôdorysu hyperboly.

 

 

Späť na obsah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Späť na obsah

 

Príklad č.8:

V kolmej axonometrii zobrazte rotačnú kužeľovú plochu s určujúcou kružnicou v nárysni a jej rez rovinou a kolmou na pôdorysňu.

 

 

Textové pole:  
Obr. 8
Obr. 8
            Riešenie - obr.8 :

Pretože rezová rovina je kolmá na pôdorysňu, využijeme axonometrický pôdorys.

Vrcholová rovina (ktorá sa v pôdoryse zobrazí do priamky s1), pretína kužeľovú plochu v dvoch tvoriacich priamkach 1q,2q - rez je hyperbola. Keďže uvažujeme iba časť kužeľovej plochy medzi určujúcou kružnicou a vrcholom V, zobrazíme iba časť jednej vetvy rezovej hyperboly, ktorej axonometrický pôdorys je úsečka X1A1 z priamky a1 (podobne ako v príklade č.7). Axonometrický priemet vrchola A rezovej hyperboly nájdeme pomocou obrazu tvoriacej priamky, ktorá týmto bodom prechádza. Asymptoty 1as ,2as zostrojíme ako v príklade č.7, ale pretože určujúca kružnica k leží v nárysni, treba použiť nárysné stopy rovín - n1t , n2t :

1N=n1t Çna Ů 1NÎ1as Ů 1as//1q ,

2N=n2t Çna Ů 2NÎ2as Ů 2as//2q .

 

I keď axonometrický priemet vrchola A hyperboly nie je vrcholom jej priemetu, spolu s priemetmi asymptôt stačí pre narysovanie výsledku.

Body prechodu pre viditeľnosť riešime ako v príklade č.2 .

 

 

Späť na obsah

 

Príklad č.9:

V Mongeovom premietaní zobrazte rez rotačnej kužeľovej plochy, ktorej určujúca kružnica je v pôdorysni, rovinou a=pa, na .

 

Textové pole:  

Obr. 9

            Riešenie - obr.9 :

Zvolíme si vhodne novú priemetňu b a zostrojíme 3. priemet kužeľovej plochy a 3. priemet roviny a (zobrazí sa ako priamka a3).

V3Îs3 Ů s3//a3. Vidíme, že vrcholová rovina pretína kužeľovú plochu v dvoch tvoriacich priamkach - rez bude hyperbola. Riešime analogicky ako v príklade č.7, ale tentoraz pracujeme s 1. a 3. priemetom.

Úsečky X3A3, B33 z priamky a3 zobrazujú hyperbolu v tomto pomocnom priemete. Body A, B ležia na spádovej priamke 1s. Ľahko vieme priradiť priemety bodov A a B (A3®A1®A2, B3®B1®B2). Pôdorys rezu nájdeme ako v príklade č.7. Body A2, B2 nie sú hlavnými vrcholmi a 1s2 nie je hlavnou osou priemetu hyperboly. Nájdeme nárysy asymptôt, ktoré ležia v rovine a (1as=1PO, 2as=2PO). Ich prienikom je nárys O2 stredu hyperboly, ktorý sa dá odvodiť tiež z pôdorysu O1 pomocou obrazov hlavnej priamky p.

Nárys hyperboly je dostatočne určený asymptotami a bodom hyperboly.

Body prechodu pre viditeľnosť riešime podobne ako v príklade č.3. Z pôdorysu vidieť, že v tomto prípade treba hľadať iba jeden bod prechodu pre viditeľnosť v náryse (pôdorys rezu má jediný spoločný bod s pôdorysom roviny hlavného meridiánu). V našom prípade je v 1. priemete viditeľná iba jedna vetva hyperboly, ktorej body majú z-ové súradnice väčšie ako vrchol V.

 

 

5.     Cvičenia

 

1.  V Mongeovom premietaní zobrazte rez rotačnej kužeľovej plochy s podstavnou kružnicou k(S,r) ležiacou v pôdorysni rovinou a! [S(0; 5; 0), r=4cm, v=6cm, a(5; Ą; 3 ]

2.  V Mongeovom premietaní zobrazte parabolický rez rotačnej kužeľovej plochy s podstavnou kružnicou k(S,r) ležiacou v pôdorysni rovinou a! [S(0; 5; 0), r=4cm, v=6, a(1,5; Ą; ?)]

3.  V Mongeovom premietaní zobrazte rez rotačnej kužeľovej plochy (dvojkužeľa) s podstavnou kružnicou k(S,r) ležiacou v pôdorysni rovinou a! [S(0; 5; 0), r=4cm, v=6cm, a(-6; Ą; 3)]

4.  V Mongeovom premietaní zobrazte rez rotačnej kužeľovej plochy s podstavnou kružnicou k(S,r) ležiacou v pôdorysni rovinou a! [S(0; 4; 0), r=3cm, v=5cm, a(8; 9; 4)]

5.  V Mongeovom premietaní zobrazte parabolický rez rotačnej kužeľovej plochy s podstavnou kružnicou k(S,r) ležiacou v pôdorysni rovinou a! [S(0; 5; 0), r=4cm, v=8cm, a(-4,5; 3,5; ?)]

6.  V Mongeovom premietaní zobrazte rez rotačnej kužeľovej plochy (dvojkužeľa) s podstavnou kružnicou k(S,r) ležiacou v pôdorysni rovinou a! [S(-4; 5; 0), r=4cm, v=5cm, a(-3 ; -2,5; 4)]

7.  V kolmej axonometrii (XY=10cm, XZ=11cm, YZ=12cm) zobrazte rez rotačnej kužeľovej plochy s podstavnou kružnicou k(S,r) a výškou v, rovinou a! [kĚ n, S(5; 0; 4), r=4,5cm, v=10cm, a(Ą; 7,5; 11)]

8.  V kolmej axonometrii (XY=10cm, XZ=11cm, YZ=12cm) zobrazte parabolický rez rotačnej kužeľovej plochy s podstavnou kružnicou  k(S,r) a výškou v, rovinou a! [kĚ m, S(0; 6; 5), r=4,5cm, v=11cm, a(?; Ą; 6)]

9.  V kolmej axonometrii (XY=10cm, XZ=11cm, YZ=12cm) zobrazte rez rotačnej kužeľovej plochy (dvojkužeľa) s podstavnou kružnicou k(S,r) a výškou v, rovinou a! [kĚ p, S(5; 1; 0), r=5cm, v=7cm, a(3; ĄĄ)]

 

Späť na obsah

 

Posledná zmena: 12. februára 2000